Doradztwo
Zespół ekonomistów specjalizuje się w opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do pozyskiwania środków zewnętrznych a także tworzeniu strategii rozwoju. Wykonujemy i pomagamy przy następujących zagadnieniach: Wieloletnia prognoza finansowa - tworzymy wieloletnie prognozy zgodne z wymogami nowej ustawy o finansach publicznych, wraz z projektem uchwały oraz załącznikami. Opracowanie wykonane jest przy ścisłej współpracy z pracownikami jednostki. Jest zgodne pod względem formalnym ze wszelkimi wymogami oraz funkcjonalne dla kierownictwa jednostki. Analiza możliwości zadłużania się - wprowadzenie nowego wskaźnika obsługi zadłużenia komplikuje sprawę zaciągania zobowiązań. Decyzje w tej materii powinny być podejmowane bez najmniejszych wątpliwości co do ich słuszności oraz w oparciu o realną i dobrze wykonaną prognozę. Studium wykonalności inwestycji - wykonujemy dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o finansowe wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Strategia rozwoju - opracowujemy strategię rozwoju, realną w realizacji i praktycznie przydatną kierownictwu. Emisja obligacji - pomagamy i doradzamy w całym procesie emisji poprzez wykonanie niezbędnych analiz i dokumentów (np. analizy możliwości emisji obligacji, memorandum informacyjne, organizacja przetargu) a także doradzamy przy wyborze agenta emisji. Przy wykonanych opracowaniach kierujemy się dwoma zasadami: Tworzymy dokumenty zgodne z przepisami prawa lub wymogami instytucji, do których są kierowane; Tworzymy dokumenty przejrzyste i rzeczywiście przydatne kierownictwu jednostki - dokładamy starań aby opracowanie nie było kolejną teczką odłożoną do szafy. Tam gdzie to możliwe dokumenty formalne uzupełniamy opracowaniami wyjaśniającymi dla zlecającego.