Audyty i kontrola
Audyt

Spółka oferuje usługi audytu wewnętrznego oraz oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Naszą specjalnością są także audyty i kontrole wybranych obszarów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności podległych jednostek organizacyjnych lub zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr .157, poz.1240 z późn. zm ) jednostki sektora finansów publicznych ( z wyjątkami wskazanymi w ustawie) zobowiązane są do prowadzenia u siebie audytu wewnętrznego. Zaniechanie tego obowiązku stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednym z podstawowych celów audytu wewnętrznego jest obiektywna i niezależna ocena funkcjonujących w jednostce mechanizmów zarządczych składających się na kontrolę zarządczą. Czynności podejmowane w ramach audytu wewnętrznego mają zarówno weryfikacyjny jak i doradczy charakter. Pozwalają one kierownikowi jednostki uzyskać racjonalne zapewnienie co do poprawności funkcjonowania mechanizmów zarządczych a także uzyskać poradę ekspertów doświadczonych w zakresie certyfikacji systemu kontroli zarządczej.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych możliwe stało się wykonywanie audytu wewnętrznego przez usługodawców zewnętrznych. Taką właśnie usługę oferuje Audit Consulting Municipal. Usługa ta odpowiada w pełni obowiązującym standardom i przepisom. Zaangażowanie w czynności audytu wewnętrznego certyfikowanych audytorów a także doświadczonych kontrolerów z praktyką w państwowych instytucjach kontrolnych stanowi gwarancję najwyższej jakości usługi.

Dodatkowo spółka oferuje możliwość wykonania „tradycyjnych” kontroli/audytów wybranych obszarów działalności jednostki w tym ocenę funkcjonowania jednostek podległych.

więcej o usługach audytów
Kontrola

Spółka świadczy usługi doradztwa w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jednostką – w tym nowoczesnej kontroli zarządczej.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą na stworzenie odpowiadających najwyższym standardom mechanizmów zarządczych. Ułatwią one osiągnięcie przez jednostkę zamierzonych celów przy efektywnym wykorzystaniu i ochronie posiadanych zasobów. Eksperci Spółki służą kierownictwu jednostki fachową pomocą w zakresie tworzenia procedur kontroli zarządczej i ich weryfikacji.

W obszarze procedur mających na celu ochronę zasobów Spółka proponuje również pomoc w tworzeniu nowoczesnych strategii przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w jednostce.

więcej o usługach kontroli
Usługi audytów i kontroli
Analizy due dilligence Analizy due diligence to procedury umożliwiające identyfikację ryzyka przedsiębiorstwa, które jest związane ze strategicznymi transakcjami kapitałowymi. Poprzez wykorzystanie analiz możliwe jest zbadanie kondycji danego podmiotu pod względem handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym.
Audyt informatyczny Audyt informatyczny jest to proces, który umożliwia ochronę i integralność danych w systemie informatycznym podmiotu, poprzez wykrywanie nieprawidłowości oraz korygowanie ich skutków. W audycie stosuje się mechanizmy kontroli wewnętrznej, dzięki którym możliwe jest uzyskanie informacji, czy cele operacyjne i kontrolne podmiotu są osiągane.
Assessment center Assessment center to wielowymiarowy proces stosowany w celu weryfikacji kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych. W tej metodzie stosowany jest m.in. audyt personalny, którego celem jest opracowanie profili kompetencyjnych oraz określenie aktualnego poziomu kompetencji.
Audyt kompetencyjny Audyt kompetencyjny pozwoli na dokonanie obiektywnej, niezależnej oceny, kwalifikacji, cech osobowych i motywacji pracowników.
Audyt organizacyjny Audyt organizacyjny swoim zakresem obejmuje ocenę mechanizmów kontroli zarządczej m.in. poprzez przegląd obowiązujących w jednostce regulacji i ocenę pod kątem ich zgodności z wymogami prawa.
Tradycyjna kontrola wewnętrzna Tradycyjna kontrola wewnętrzna jest stosowana w celu wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu danych jednostek poprzez ustalenie stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistości z zamierzeniami, proponowane są optymalne rozwiązania, mające zapobiegać pojawianiu się negatywnych skutków w przyszłości.
Audyty/ kontrole Audyty/ kontrole przeprowadzane w jednostkach samorządu terytorialnego.
Audytorzy
  • dr Mariusz Siwoń Radca prawny, audytor